Granty Drukuj
wtorek, 16 maja 2017 12:16

Projekt grantowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) jest operacją, w której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami", grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

O pomoc na projekt grantowy może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

O pomoc może ubiegać się również:
gmina, która nie spełnia warunku określonego w punkcie 2), jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację,

albo

powiat, który nie spełnia warunku określonego w punkcie 2), jeżeli obszar przynajmniej jednej z gmin wchodzących w skład tego powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację.


Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone powyżej, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
4) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
5) wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
6) w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań, o których mowa w pkt 5.
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

Pomoc nie jest przyznawana na projekt w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Pomoc jest wypłacana, jeżeli ponadto:
1. granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. W przypadku gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, limit 100 tys. zł. liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej;

2. suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;

3. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

4. grantobiorca wykaże, że:

  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;

5. grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielony jest grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności.

6. jeżeli siedziba lub oddział grantobiorcy znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR, pomoc jest wypłacana, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.


Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
7) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.


Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w LSR: dopuszczalna maksymalna intensywność pomocy dla projektów grantowych została ustalona na poziomie do 90% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych podmiotów, wypłata środków: zaliczka 50% po podpisaniu umowy i 50% po zrealizowaniu operacji.

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
1) zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
1) poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, (gdy przepisy te mają zastosowanie, do projektów grantowych nie stosuje się przepisu w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców).
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

Grantobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zapewnienia trwałości inwestycji objętej zadaniem, na które jest udzielany grant, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
2) gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających poniesienie przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów w terminie określonym w tej umowie;
3) udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które jest udzielany grant.
 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information