Ogłoszenie numer 8/2019/G Drukuj
czwartek, 05 września 2019 00:00

obraz

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie numer 8/2019/G

naboru wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski, których zakres ujęty jest w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2022 dla obszaru Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”

1. Termin składania wniosków: od 19.09.2019 – do 03.10.2019

 

2. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski o powierzenie grantu wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach należy składać:

  • dwa tożsame egzemplarze wersji papierowej bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski, ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 14.00 w terminie naboru wniosków.

oraz

  • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

3. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia 199 885 zł.

4.Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów

5.Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

  • wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę nie będzie niższa niż 5 000,00 zł oraz wyższa niż 50 000,00 zł,
  • intensywność wsparcia - do 100 %
  • wypłata środków: refundacja, lub zaliczka 50% po podpisaniu umowy i 50% po zrealizowaniu operacji (dotyczy podmiotów wnioskujących o uzyskanie zaliczki);

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

6.Zakres tematyczny naboru:

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –„Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.

Zadania: prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach, inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo obszaru LGD, wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, publikacje promocyjno-informacyjne o tematyce dziedzictwa

7.Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny nr 3 Uatrakcyjnienie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wrota Wielkopolski”

Cel szczegółowy nr 3.2. Zachowanie lokalnego dziedzictwa obszaru LGD

Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”

Wskaźnik/Wskaźniki produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii, liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo obszaru LGD, liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury, liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR, liczba publikacji promocyjno-informacyjnych o tematyce dziedzictwa.

8.Określenie ram czasowych realizacji zadań w ramach projektu grantowego, przez grantobiorców: max. 6 miesięcy od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu

9.Wymagane dokumenty

  • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników;
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

10.Generator wniosków link

11.Dodatkowe załączniki LGD:

Wniosek o powierzenie grantu link

Załącznik D3 do wniosku o powierzenie grantu - Oświadczenie właściciela nieruchomości - link

Załącznik do wniosku o powierzenie grantu - Oświadczenie o niekomercyjnym chrakterze zadania - link

Umowa o powierzenie grantu link

Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania link

Załącznik nr 14 do wniosku o rozliczenie grantu - Klauzule RODO - link

12.Dokumenty źródłowe:

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 link

Kryteria Wyboru Grantobiorców link

Karty oceny link / Karta oceny zgodności z ogłoszeniem o naborze link/ Karta oceny zgodności z PROW link

Planowane do osiągnięcia wskaźniki link

Procedury grantowe link

13.Dodatkowe informacje

Informacje są udzielane w Biurze Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski ul. Jana Pawła II 2, 63-604 Baranów

Izabela Wróbel – 737486540 / Katarzyna Chowańska – 737486540

Data ogłoszenia 05.09.2019 r.

 

 

Ta strona używa plików COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć sie więcej o plikach cookies przeczytaj politykę prywatności.

EU Cookie Directive Module Information